Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ประวัติและความสำคัญของวัดภูมินทร์ เป็นวัดตั้งอยู่ในอำเภอเมืองน่าน สถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังมีชื่อเสียงที่ใครมาเยือนจังหวัดน่านไม่ควรพลาด เอกลักษณ์ที่สำคัญของที่นี่คือโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็นอาคารเดียวกัน จากข้อมูลวัดภูมินทร์เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ สร้างขึ้นโดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2139 เลยใช้พระนามของเจ้าเจตบุตรฯ ในการตั้งชื่อวัด แต่ชื่อปัจจุบันสันนิษฐานว่าเป็นการเรียกชื่อเพี้ยนจนเป็นชื่อวัดภูมินทร์ ซึ่งอดีตภาพของวัดเคยใช้บนธนบัตรไทย 1 บาท ในการสร้างรุ่นที่ 2 ด้วย พระอุโบสถของวัดแห่งนี้กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกไปทางด้านประตูทั้งสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏางค์ (หัวไหล่) ชนกันประทับนั่งบนฐานชุกชี ปางมารวิชัย นักโบราณคดีบางส่วนสันนิษฐานว่าแสดงถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่าง ๆ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และพระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ในขณะที่บางส่วนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเลียนแบบลักษณะของพระพรหมสี่พักตร์ ซึ่งปรากฏในพระนามของผู้สร้างวัด คือเจ้าเจตบุตรฯ และกลุ่มสุดท้ายมองว่าสื่อถึงพรหมวิหาร

ที่นี่มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง (คำเมือง: ฮูบแต้ม) ภายในพระอุโบสถจตุรมุข ซึ่งรวมทั้งภาพที่มีชื่อเสียงเช่น ปู่ม่านย่าม่าน หรือ กระซิบรักบันลือโลกของ หนานบัวผัน ที่ใครได้มาจังหวัดน่านจะิไม่พลาดในการถ่ายรูป

รอบๆบริเวณวัดยามเย็นยังเหมาะกับการเดินเล่นชมวิว อีกทั้งข้างวัดภูมินทร์ ในทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึงประมาณสี่ทุ่ม จะมีถนนคนเดินเมืองน่านระยะทางประมาณ 500 เมตร เดินช๊อปของฝากของกิน และมีลานนั่งทานอาหาร เป็นบรรยากาศที่ไม่ควรพลาดเลย