Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

โฮงเจ้าฟองคำ เรือนไม้เก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม เดิมเป็นเป็นคุ้มของเจ้าศรีตุมมา (หลานเจ้ามหาวงศ์เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่๖) โฮงเจ้าฟองคำเป็นอาคารเรือนไม้ใต้ถุนสูง เดิมหลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด (ไม้เกล็ด) หลังคามุงกระเบื้องดินขอ ลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาแบบเรือนคู่ มีนอกชนและหลังคาคลุมบันไดทางขึ้นบ้าน บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ พื้นทีชั้นบนเป็นที่พักอาศัย และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงวิถีชีวิตในอดีต และแสดงของโบราณที่มีคุณค่า อาทิ เครื่องเรือน  เครื่องใช้ เครื่องเงิน ผ้าทอ พื้นที่ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง เปิดให้เป็นพื้นที่สาธิตการทอผ้า การปั่นฝ้าย การปักผ้าหน้าหมอน เป็นต้น  โฮงเจ้าฟองคำเปิดให้ชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์และอังคาร

พิกัด : โฮงเจ้าฟองคำ